ข้อมูลลูกค้า / Customer Information

ที่อยู่ลูกค้า / Address

* ระบบจะแจ้งยอดคะแนนสะสม และ คะแนนคงเหลือ ผ่าน Line Notification หรือ SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์